ക്യാമ്പ് സൈറ്റിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചില്ലകളും, ഇതിൽ ഇടുക . ഒരു ആന്തരിക ഫാനിന് ഇതിൽ ഉണ്ട്, അത് ഒരു ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്...

ഒറ്റയ്ക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? ആത്യന്തികമായി, ഓരോ വ്യക്തിക്കും തനിച്ചും മറ്റുള്ളവരുമായും എത്ര സമയം ചെലവഴി...

Harnessing millimeter wave (mmWave) spectrum for faster data speeds is one of the biggest breakthroughs of 5G So what is millimeter wa...